BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2007
Issue
2
Pages
73-82
<<
>>

Section History & Philology
Title Some researches on the semantics of the adjectives formed by the suffix -sk- (based on the written speech of M.V. Lomonosov)
Author(-s) Kuptchinaus N.
Abstract The article studies the meanings of the adjectives formed by the suffix -sk- functioning in the Lomonosov's language.
Keywords относительные прилагательные , семантическая деривация , язык Ломоносова
UDC 811.161.1'375(045)
References
  1. Balalykina E.A. Formirovanie kachestvennyh imen s suffiksom -sk- i razvitie substantivno-ad'ektivnyh otnoshenij v predelah prilagatelnyh na -skij // Istoricheskoe slovoobrazovanie russkogo yazyka. Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 1984. 1
  2. Zemskaya E.A. O semantike i sintaksicheskih svojstvah otsubstantivnyh prilagatelnyh v sovremennom russkom yazyke / Istoriko-filologicheskie issledovaniya. M.: Nauka, 1967. 2
  3. Lomonosov M.V. Polnoe sobranie sochinenij: V 11 t. / AN SSSR. M., 1955-1959. 3
  4. Petrova Z.M. Novoobrazovaniya v krugu imen prilagatelnyh / I.I. Maltseva i dr. Leksicheskie novoobrazovaniya v russkom yazyke XVIII v. L.: Nauka, 1975. 4
  5. Reformatskij A.A. Vvedenie v yazykovedenie. M.: Prosveschenie, 1967. 360 pages. 5
  6. Slovar russkogo yazyka XVIII veka / Otv. red. YU.S. Sorokin. L.: Nauka, 1984. Vyp. 1-7. 6
Full text