BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2010
Issue
2
Pages
92-101
<<
>>

Section History & Philology
Title Category of Substantive Number in Udmurt
Author(-s) Kondratyeva N.V.
Abstract The morphological inflectional category of number is represented in modern Udmurt by contraposition of the singular and the plural. The singular form is used to express the idea of singleness as opposed to plurality, the plural, as the opposite of the singular, denotes two or more objects/persons: корка 'a house' ~ коркаос 'houses'. The forms of the plural may have five semantic subtypes (discrete plurality, collective plurality, distributive plurality, representative plurality and plurality of politeness), all of which are represented in Udmurt.
Keywords Udmurt, Morfology, Singular, Plural
UDC 811.511.131'36(045)
References
 1. Grammatika sovremennogo udmurtskogo yazyka: Fonetika i morfologiya (GSUYA) / otv. red. P. N. Perevoschikov. Izhevsk: Udm. kn. izd-vo, 1962. 376 pages.
 2. Isanbaev N.I. Osobennosti kategorii mnozhestvennosti imen suschestvitelnyh v vostochnomarijskih govorah // Voprosy grammatiki i leksikologii / Mar. NII pri Sov. Min. Mar. ASSR. Joshkar-Ola, 1980. 246 pages.
 3. Kalinina L.V. K voprosu o kriteriyah vydeleniya i otlichitelnyh primetah leksiko-grammaticheskih razryadov imen suschestvitelnyh // Vopr. yazykoznaniya. 2007. #3.
 4. Kamynina A.A. Sovremennyj russkij yazyk. Morfologiya: Ucheb. posobie dlya studentov filologicheskih fakultetov gosudarstvennyh universitetov. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1999. 239 pages.
 5. Kibrik A.E. Konstanty i peremennye yazyka. SPb.: Aletejya, 2005. 720 pages.
 6. Krylov S.A. Dihotomicheskij podhod k klassifikatsii referintsialnyh statusov // Analiz znakovyh sistem. Istoriya logiki i metodologii nauki: Tezisy dokladov IX Vsesoyuznogo soveschaniya. Kiev, 1986.
 7. Majtinskaya K.E. Istoriko-sopostavitelnaya morfologiya finno-ugorskih yazykov. M.: Nauka, 1979. 264 pages.
 8. Osnovy finno-ugorskogo yazykoznaniya: Voprosy proishozhdeniya i razvitiya finno-ugorskih yazykov (OFUYAZ 1974). M.: Nauka, 1974. 484 pages.
 9. Plungyan V.A. Obschaya morfologiya. Vvedenie v problematiku. M.: Editorial URSS, 2000. 283 pages.
 10. Strelkova O.B. Imena chislitelnye udmurtskogo yazyka (v istoriko-tipologicheskom aspekte): dis. … kand. filol. nauk. Izhevsk, 2009. 217 pages.
 11. Turaeva Z.YA., Birenbaum YA.G. Nekotorye osobennosti kategorii kolichestva (Na materiale anglijskogo yazyka) // Vopr. yazykoznaniya. 1985. #4.
 12. Edelman D.I. Pole kolichestvennosti i kategoriya edinichnogo/obschego // Teoriya funktsionalnoj grammatiki: Kachestvennost. Kolichestvennost. SPb.: Nauka, 1996.
 13. Bartens R. Permiläisten kielten rakenne ja kehitys. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 2000. 376 pages.
 14. Ssúcs S. Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005. 410 ol.
 15. Honti L. Numerusprobleme (Ein Erkundungszug durch den Dschungel der uralischen Numeri) // FUF (Helsinki). 1997 (54). # 1-2. S. 1-126.
 16. Iturrioz-Leza J., Skopeteas S. Numerus // Morphologie. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung / Herausgeg. Booij G., Lehmann Ch., Mugdan J., Skopeteas S. Berlin: Walter de Gruyter; New York, 2001. Halbband 2. S. 1053-1066
 17. Koptjevskaja-Tamm M. Mass and collection // Morphologie. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung / Herausgeg. Booij G., Lehmann Ch., Mugdan J., Skopeteas S. Berlin: Walter de Gruyter; New York, 2001. Halbband 2. S. 1067-1073.
 18. Kövesi M. A permi nyelvek ösi képzöi. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965. 432 ol.
 19. Kövesi M. Az uráli alapnyelv többesjeleiről // NyK (Budapest). 1970 (LXXII).
 20. Rédei K. A zürén -jas stb. és a votják -jos többesjel eredetéhez // NyK (Budapest). 1963 (65).
 21. Rédei K. Geschichte der permischen Sprachen // The Uralic Languages. Description, history and foreign influences / ed. by D. Sinor. Leiden; New York; København; Köln, 1988.
 22. Ar-Sergi V. Noktyurn: Veros'yos. Izhevsk: Udmurtiya, 2003. 304 b.
 23. Valishin R.G. Invozho ujshore no pishte: Povest. Izhevsk: Udmurtiya, 1974. 156 b.
 24. Gryazev G.G. Kiren kurekton: Ocherk'yos, povestios. Izhevsk, 1996. 280 b.
 25. Zagrebin E.E. Tulys zor: Piesaos, veros'yos. Izhevsk: Udmurtiya, 1997. 416 b.
 26. Kedra Mitrej. Sekyt zћbet: Roman, povest, veros'yos, kylbur'yos, poema, tode vayon. Izhevsk: Udmurtiya, 1988. 392 b.
 27. Konovalov M.A. Gayan: Roman. Izhevsk: Udm. kn izd-vo, 1958. 230 b.
 28. Krasilnikov G.D. Tonen kylisko. Izhevsk: Udmurtiya, 1991. 390 b.
 29. Matveev S.V. Shuzi. Izhevsk: Udmurtiya, 1995. 288 b.
 30. Petrov M.P. Vuzh Multan. Ustinov: Udmurtiya, 1987. 360 pages.
 31. Perevoschikov G.K. Shelep: Povestios, veros; Zhestokoserdie: Povesti. Trilogiya / per. s udm. Vl. Emelyanova. Izhevsk: Udmurtiya, 2004. 464 pages.
 32. Pukrokov F.P. Kizili nyl. Izhevsk: Udmurtiya, 1997. 312 b.
 33. Romanova G.V. Љuzhyt-љuzhyt gureze… Izhevsk: Udmurtiya, 2000. 160 b.
 34. Sadovnikov V.E. Koshkizy no - öz berytske. Izhevsk: Udmurtiya, 1995. 142 b.
 35. Samsonov S.A. Tau tynyd, adyami. Izhevsk: Udmurtiya, 1963. 84 b.
 36. Hajdar R.O. Achim: Veros'yos, yumoreskaos, sketch'yos. Izhevsk: Udmurtiya, 1999. 200 b.
 37. Chernov P.K. Kazak vorgoron. Izhevsk: Udmurtiya, 1996. 480 b.
Full text