BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Batalova L.V.


Affiliation: 426034, Russia, Izhevsk, Universitetskaya st., 1/4
Address: 426000, Russia, Izhevsk, Universitetskaya st., 1
Publications