BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Honchar G.V.


Affiliation: Taras Shevchenko National University of Kyiv
Address: 01601, Ukraine, Kiev, Vladimirskaya st., 60
Publications