BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Khabibullina A.Z.


Affiliation: Kazan (Volga region) Federal University
Address: Kremlyovskaya st., 18, Kazan, Russia, 420008
Publications