BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Karakulov B.I.


Affiliation: Glazov State Pedagogical Institute
Address: 427621, Russia, Glazov, Pervomayskaya st., 25
Publications