BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Kel’makov V.K.


Affiliation: Udmurt State University
Address: 426034, Russia, Izhevsk, Universitetskaya st., 1
Publications