BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Myagkov G.P.


Affiliation: Kazan (Privolzhsky) Federal University
Address: 4260068, Russia, Kazan, Kremlyovskaya st, 18
Publications