BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Smirnov O.V.


Affiliation: SC «RSG-Akademycheskoye»
Address: Lenina av., 5L, Yekaterinburg, Russia, 620014
Publications