BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Tikhonov V.V.


Affiliation: Institute of Russian History
Address: 117036, Russia, Moscow, Dmitriya Ulyanova st., 19
Publications