BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Vasilyev L.G.


Affiliation: Udmurt State University
Address: 462034, Russia, Izhevsk, Universitetskaya st., 1/3
Publications