BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Vernyaeva R.A.


Affiliation: Kalashnikov Izhevsk State Technical University
Address: Studencheskaya st, 7, Izhevsk, Russia, 426069
Publications