BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Vinogradov A.V.


Affiliation: Elabuga Institute (branch) of Kazan Federal University
Address: Kazanskaya st., 89(82), Elabuga, Russia, 423602
Publications