BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2010
Issue
2
Pages
9-13
<<
>>

Section History & Philology
Title Linguistic-textological researches of Russian chronicals: statement of a problem
Author(-s) Kilina L.F.
Abstract The article considers the difference between linguistic-textological and textual researches, complex analysis of the language facts of Russian chronicals using linguistic-textological methods has been carried out.
Keywords linguistic, textological, Russian chronicles, language fact, fragment
UDC 811.161.375 (045)
References
  1. Anikin D.V. Issledovanie yazykovoj lichnosti sostavitelya «Povesti vremennyh let»: dis. ... kand. filol. nauk. Barnaul, 2004.
  2. Gippius A.A. Rekosha drouzhina Igorevi…: k lingvotekstologicheskoj stratifikatsii Nachalnoj letopisi // Russian Linguistics. 2001. Vol. 25, # 2. R. 147-181. URL: http://www.springerlink.com/content/ /l483681g57545027/fulltext.pdf
  3. Gippius A.A. Istoriya i struktura originalnogo drevnerusskogo teksta (XI-XIV vv.): kompleksnyj analiz i rekonstruktsiya: avtoref. dis. … d-ra filol. nauk. M., 2006.
  4. Zhukovskaya L.P. Lingvisticheskie dannye v tekstologicheskih issledovaniyah // Izuchenie russkogo yazyka i istochnikovedenie. M., 1969. S. 3-26.
  5. Panin L.G. Lingvotekstologicheskoe issledovanie minejnogo Torzhestvennika. Rukopisi XIV-XVI vv. Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-nie, 1988. 264 pages.
  6. Strahova O.B. Rekosha druzhina Igorevi… K statie A.A. Gippiusa o lingvotekstologicheskoj stratifikatsii Nachalnoj letopisi // Palaeoslavica. 2008. XVI/2. R. 217-258.
  7. Shahmatov A.A. Razyskaniya o russkih letopisyah. M.: Akademicheskij Proekt; Zhukovskij: Kuchkovo pole, 2001. 880 pages.
Full text