BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Igonina D.S.


Affiliation: Nizhny Novgorod State University
Address: Gagarina st., 23, Nizhny Novgorod, Russia, 603950
Publications