BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Stepankov V.V.


Affiliation: National University of Kamenets-Podolsky
Address: 32301, Ukraine, Kamenets-Podolsky, Tatarskaya st., 14
Publications