BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Utkina N.A.


Affiliation: Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Address: 603005, Russia, Nizhny Novgorod, Ulyanova st., 1
Publications